CategoriesHarmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od przedsiębiorców na rok 2024

                                    Na rok 2024 

Miesiąc Data odbioru
Styczeń 25
Luty 23
Marzec 25
Kwiecień 25
Maj 27
Czerwiec 26
Lipiec 24
Sierpień 27
Wrzesień 25
Październik 23
Listopad 27
Grudzień 18

  Prosimy o przygotowanie odpadów do godziny 7:00
Dane do przelewów :
          MIR-EKO Sp. z o.o. ul. Górna 27, 22-530 Mircze
IBS BANK Spółdzielczy w Izbicy
nr:
56 9610 0002 2009 0063 4986 0001

  Pilik do pobrania:

Harmonogram odbioru od przedsiębiorców

CategoriesZamówienia publiczne

Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 używanych pojazdów specjalnych – śmieciarek

Znak sprawy :  MIR/271/3/2022

Tryb zamówienia:    Niniejsze   postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy
w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi   na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą    składać    wszyscy   zainteresowani    wykonawcy,   a następnie zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą    ofertę bez   przeprowadzenia negocjacji   (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Rodzaj zamówienia:     Dostawa
Termin składania ofert: 2022-03-18, godzina: 10:00,
Termin otwarcia:           2022-03-18, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: 
Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 używanych pojazdów specjalnych – śmieciarek

Numer ogłoszenia 2022/BZP 00077467/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/121ae332-cd69-437c-b91b-6a65e7e2551b

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie  o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy

Załącznik Nr 2 Wzór Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 5 – Karta oferowanych pojazdów

Załącznik Nr 6 – Identyfikator postępowania na miniPortalu

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2022r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokumenty finansowe za rok 2020

Dokumenty finansowe za rok 2021

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu

Znak sprawy :  MIR/271/2/2022

Tryb zamówienia:    Niniejsze   postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy
w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi   na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą    składać    wszyscy   zainteresowani    wykonawcy,   a następnie zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą    ofertę bez   przeprowadzenia negocjacji   (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Rodzaj zamówienia:     Dostawa
Termin składania ofert: 2022-03-08, godzina: 10:00,
Termin otwarcia:           2022-03-08, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu

Numer ogłoszenia 2022/BZP 00068963/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/43123e66-3b93-498d-abd1-d9108e2a6b55

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik Nr 6 ID postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/1/2022

Tryb zamówienia:    Niniejsze   postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi   na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą    składać    wszyscy   zainteresowani    wykonawcy,   a następnie zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą    ofertę bez   przeprowadzenia negocjacji   (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Rodzaj zamówienia:     Dostawa
Termin składania ofert: 2022-02-09, godzina: 10:00,
Termin otwarcia:           2022-02-09, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością w Mirczu

Numer ogłoszenia BZP 2022/BZP 00043358/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0db86fd5-182c-48a7-a756-6fa33e2663e9

Pliki do pobrania:

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2a Projekt umowy

Załącznik Nr 2b Projekt umowy

Załącznik Nr 3 Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 ID postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana SWZ 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/1/2021

Tryb zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 2021-12-27, godzina: 10:00,
Termin otwarcia: 2021-12-27, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu


Numer ogłoszenia BZP 2021/BZP 00319521/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cae0ae2-34e3-49ab-b1c4-5568c9253689

Pliki do pobrania:

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2a Projekt umowy

Załącznik Nr 2b Projekt umowy

Załącznik Nr 3 Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 ID postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Unieważnienie postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/2/2020

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: Data: 2020-08-07, godzina: 10:00,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu


nr ogłoszenia w Dz.Urz.UE/BZP: 568442-N-2020

Link do BZP – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=907a5bda-bf38-408b-80f9-6da6a772adce 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1a – Wzór umowy

Załącznik nr 1b – Wzór umowy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Formularz ofertowy i wzory oświadczeń

Informacja z otwarcia Ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II przetargu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty