CategoriesZamówienia publiczne

Znak sprawy :  MIR/271/3/2022

Tryb zamówienia:    Niniejsze   postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy
w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi   na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą    składać    wszyscy   zainteresowani    wykonawcy,   a następnie zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą    ofertę bez   przeprowadzenia negocjacji   (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Rodzaj zamówienia:     Dostawa
Termin składania ofert: 2022-03-18, godzina: 10:00,
Termin otwarcia:           2022-03-18, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: 
Zakup w formie leasingu operacyjnego, z opcją wykupu, 2 używanych pojazdów specjalnych – śmieciarek

Numer ogłoszenia 2022/BZP 00077467/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/121ae332-cd69-437c-b91b-6a65e7e2551b

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie  o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy

Załącznik Nr 2 Wzór Formularza ofertowego

Załącznik Nr 3 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 5 – Karta oferowanych pojazdów

Załącznik Nr 6 – Identyfikator postępowania na miniPortalu

Odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2022r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dokumenty finansowe za rok 2020

Dokumenty finansowe za rok 2021

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.