CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu

Znak sprawy :  MIR/271/2/2022

Tryb zamówienia:    Niniejsze   postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy
w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi   na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą    składać    wszyscy   zainteresowani    wykonawcy,   a następnie zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą    ofertę bez   przeprowadzenia negocjacji   (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Rodzaj zamówienia:     Dostawa
Termin składania ofert: 2022-03-08, godzina: 10:00,
Termin otwarcia:           2022-03-08, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Mirczu

Numer ogłoszenia 2022/BZP 00068963/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/43123e66-3b93-498d-abd1-d9108e2a6b55

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do SWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik Nr 6 ID postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

CategoriesZamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej

Znak sprawy :  MIR/271/1/2022

Tryb zamówienia:    Niniejsze   postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi   na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą    składać    wszyscy   zainteresowani    wykonawcy,   a następnie zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą    ofertę bez   przeprowadzenia negocjacji   (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Rodzaj zamówienia:     Dostawa
Termin składania ofert: 2022-02-09, godzina: 10:00,
Termin otwarcia:           2022-02-09, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością w Mirczu

Numer ogłoszenia BZP 2022/BZP 00043358/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0db86fd5-182c-48a7-a756-6fa33e2663e9

Pliki do pobrania:

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2a Projekt umowy

Załącznik Nr 2b Projekt umowy

Załącznik Nr 3 Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 ID postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana SWZ 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania