w zgodzie z rodo.

Polityka Prywatności

1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych Użytkowników usług, świadczonych przez MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Górna 27, 22-530 Mircze, NIP: 919-182-67-20, Regon:061618280 oraz sposób ich przetwarzania. Administratorem danych jest MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Górna 27, 22-530 Mircze, NIP: 919-182-67-20, Regon:061618280. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu (1 Postanowienia wstępne). Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Serwis szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzach w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

Serwis jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, iż Serwis przetwarza dane Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku włączenia konkretnej usługi, także: datę urodzenia, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania. Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Serwis ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Serwis nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. W celu zminimalizowania zagrożenia ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, wdrożona została przez Serwis pseudonimizacja, szyfrowanie danych oraz wprowadzona została kontrola dostępu. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy (tzw. procesorzy danych).

3. Pliki cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz MIR-EKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Górna 27, 22-530 Mircze, NIP: 919-182-67-20, Regon:061618280 w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

4. Notyfikacje i Niezapowiedziane Wiadomości

Notyfikacje to powiadomienia wysyłane E-mailem do Użytkownika na temat sposobu korzystania przez niego z Serwisu. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityka Prywatności. Pod pojęciem Niezapowiedzianych Wiadomości, Serwis rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i jego usług (np. zmiany wprowadzone przez Serwis) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia).

5. Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Serwisu jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mir-eko.pl. Zgodnie z RODO, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

6. Zmiana Polityki Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika Serwisu, obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Serwis będzie informować na stronie Serwisu.