CategoriesZamówienia publiczne

Znak sprawy :  MIR/271/1/2022

Tryb zamówienia:    Niniejsze   postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzone jest jako na podstawie przepisów ustawy w trybie podstawowym w którym w odpowiedzi   na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą    składać    wszyscy   zainteresowani    wykonawcy,   a następnie zamawiający  wybiera  najkorzystniejszą    ofertę bez   przeprowadzenia negocjacji   (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
Rodzaj zamówienia:     Dostawa
Termin składania ofert: 2022-02-09, godzina: 10:00,
Termin otwarcia:           2022-02-09, godzina: 10:30,
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju napędowego i zakup benzyny bezołowiowej na potrzeby MIR-EKO Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością w Mirczu

Numer ogłoszenia BZP 2022/BZP 00043358/01

Link do zamówienia – https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0db86fd5-182c-48a7-a756-6fa33e2663e9

Pliki do pobrania:

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2a Projekt umowy

Załącznik Nr 2b Projekt umowy

Załącznik Nr 3 Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 ID postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana SWZ 

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zadania

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.